REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ „Turniej Fabrykanta”
W DN. 25.06.2022 – 26.06.2022r.

  §1 Zobowiązania

 • Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie Turniej Fabrykanta” w dniach 25.06.2022 – 26.06.2022 zawanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest Klub Sportowy Fabrykanci Łódź, ul. Srebrzyńska 97/31, 94-203 Łódź
 • Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
 • Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Regulamin imprezy udostępniony jest uczestnikom imprezy poprzez kanały internetowe – na skrzynkę pocztową podaną do kontaktu przez uczestników oraz stronie internetowej wydarzenia www.turniejfabrykanta.pl

  §2 Przeznaczenie terenu

 • Na terenie imprezy (boiskach sportowych) uczesnicy biorą udział w rozgrywkach ultimate frisbee.

  §3 Zasady szczegółowe

 • Organizator koszysta z usług służby porządkowej administratora obiektu, na którym odbywa się impreza, tj. Chojeńskiego Klubu Sportowego
 • Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osoby nietrzeźwe i zakłócające swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne służby porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych, osób uprawionych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej z ramienia HOPR dyżurujących na terenie imprezy lub bezpośrednio do organizatorów.
 • W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do organizatorów imprezy.
 • Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do organizatorów imprezy,
 • Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu będącego własnością ChKS, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 • Wyłączność na obsługę cateringową posiada restauracja NIKON znajdująca się na terenie Chojeńskiego Klubu Sportowego, Kosynierów Gdyńskich 18, 93-357 Łódź.

  §4 Zachowanie na imprezie

 • Każdy kto przebywa na imprezie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.
 • Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń służby porządkowej, zarządcy obiektu oraz organizatorów.
 • Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy przez służby porządkowe, zarządce lub organizatorów podlega wydaleniu z obiektu.
 • Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję w miejscu i czasie trwania imprezy podlega karze grzywny.
 • Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu przeznaczonym dla publiczności.
 • Organizatornie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 • Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym

  §5 Zakazy

 • Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:
  a) napojów alkoholowych
  b) butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy zdnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a
  także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych
  c) środków odurzających oraz substancji psychotropowych
  d) urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 Db.
  e) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy
  f) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.
  g) naruszenia nietykalności cielesnej innych uczestników
  h) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełniania czynu zabronionego
  i) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób

  §6 Odpowiedzialność

 • Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
 • Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
 • Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy, każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.

  §7 Dodatkowe działania na rzecz zapobiegania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

 • Impreza odbywa się bez udziału widowni.
 • Zabrania się gromadzenia na płycie boiska osób nie będących bezpośrednio zaangażowanych w rozgrywany mecz (zawodników innych drużyn, kibiców).
 • Zalecana jest regularna dezynfekcja dłoni w trakcie trwania imprezy oraz przed wejściem na jej teren.
 • Organizator zapewnia wzmożoną dezynfekcję pomieszczeń sanitarnych, w tym toalet, pryszniców udostępnionych uczestnikom oraz klamek i drzwi do tych pomieszczeń.
 • Osobą delegowaną do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej jest Klub Sportowy Fabrykanci Łódź, reprezentowany przez Kamilę Ciupak.